• Halve marathon
  18u
 • Kids
  Run 18u
 • 5km
  19u
 • 10km
  19u
 • G-Loop
  19u
VR 13/09

Stratenloop Veurne

Wedstrijdreglement LAAT MIE MOAR LOPEN 2024

 

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Loopwedstrijd: de enige in het jaar gehouden hardloopwedstrijd LAAT MIE MOAR LOPEN.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de inrichter toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Inschrijvingsformulier: strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Loopwedstrijd.
d. Inrichter: LMML vzw (Laat Mie Moar Lopen)

 
Artikel 2. Deelname

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan dit wedstrijdreglement.

2.1 Deelname aan de loopwedstrijd is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste 7 jaar is. Voor indeling in de diverse leeftijdscategorieën, is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.

2.2 De deelnemer mag aan de loopwedstrijd slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3 De deelname aan de loopwedstrijd geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.

2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de Inrichter over te dragen aan een derde.

2.5 Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.

2.6 De inrichter behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen en kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de loopwedstrijd geen doorgang te laten vinden. De deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het evenement op een eventueel door de inrichter vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar of aan een in één van de volgende twee jaren te houden evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum of in één van de volgende twee jaren.

2.7 Een besluit van de inrichter om de loopwedstrijd geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

2.8 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de inrichter.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Inrichter is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de inrichter toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de inrichter voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de inrichter tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de inrichter ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de loopwedstrijd. De inrichter adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de loopwedstrijd sportmedisch te laten keuren.

3.5 De deelnemer vrijwaart de inrichter voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de inrichter, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4. Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de inrichter voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit geldt voor iedere drager en communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de inrichter, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen. Iedereen kan vanaf de week na afloop van het evenement, één of meerdere foto’s zonder extra kosten downloaden van internet.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de inrichter opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de inrichter of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de inrichter dat verzenden respectievelijk verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6: praktische afspraken

Het wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijdlopen (5 km, 10 km en G-Loop). Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de inrichter uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Het is niet toegestaan de loopwedstrijd anders dan lopend te volbrengen. De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de inrichter.

Startnummers

De deelnemer ontvangt van de Inrichter één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borstzijde te bevestigen met behulp van door de inrichter uitgedeelde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de inrichter. De inrichter neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen

De Inrichter is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich volgens de inrichter onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door inrichter noodzakelijk wordt geacht.

De wegenverkeerswetten de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de inrichter ontheffing verleend is.

Het is op het parcours niet toegestaan voor een loper om zich te laten begeleiden door een fietser, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de inrichter. Verzoeken hieromtrent worden ten laatste 1 week voor de wedstrijd gericht aan de inrichter

Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

Er is een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien. De inrichter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de inrichter ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur en eigendom van anderen en dat hij geen afval achterlaat.

 

Artikel 7. Tijdsregistratie

Elke deelnemer die in de uitslagen wil opgenomen worden, dient te lopen met een door de inrichter aangeleverd borstnummer. Deze dient volgens de bijgevoegde instructie bevestigd te worden. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder borstnummer lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij komen dan niet in de uitslagen voor. De inrichter stelt de finishtijd van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend.

De inrichter stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de inrichter onverwijld worden teruggegeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan, geen recht meer op die prijs bestaat.

Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De inrichter kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het evenement. De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de inrichter toegekende indeling juist is. De inrichter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer. Deelnemers aan de wedstrijd 5km, 10km en G-Loop dienen 7 jaar bereikt te hebben en niet ouder te zijn dan 88 jaar.

 

Artikel 8. Prijzen / huldiging

Prijzen welke bij de officiële uitreiking niet opgehaald worden, worden niet nagezonden. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet onverwijld aan de Inrichter worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 

 

Hoofdsponsors