• 5km
 • 10km
 • Memorial Paule George
  G-Loop
 • Kids
  Run 18u
VR 13/09 om 19u

Stratenloop Veurne

 

Wedstrijdreglement

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 a. Loopwedstrijd: loopwedstrijd georganiseerd door LAAT MIE MOAR LOPEN.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de inrichter toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de loopwedstrijd.

c. Inschrijvingsformulier: strekkend tot deelname van de deelnemer aan de wedstrijd.

d. Inrichter: vzw ‘LAAT MIE MOAR LOPEN’

De vzw heeft volgende bestuursleden: 

 • Kesteloot Dirk, voorzitter
 • Cambier André, secretaris
 • Cloet Bart, penningmeester
 • Battel Joke
 • Dieryck Ivan
 • Masschelein Emely
 • Morlion Kristien
 • Titeca Roger

 

Artikel 2. Deelname

De deelnemers verklaren kennis te hebben en nemen deel volgens de bepalingen vermeld in dit wedstrijdreglement.

2.1 Deelname aan de loopwedstrijd is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste 7 jaar is.

Voor indeling in de diverse leeftijdscategorieën, is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend:

Categorie 1 :  <=16 jaar

Categorie 2 : 16 - < 30 jaar

Categorie 3: 30 - < 40 jaar

Categorie 4: 40 - < 50 jaar

Catgeorie 5: 50 - < 60 jaar

Categorie 6: > 60 jaar

De inrichter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste opgave of een verkeerde indeling van de deelnemer.

 

2.2 De deelnemer mag aan de loopwedstrijd slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijvingsformulier, volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en indien het inschrijfgeld volledig is betaald. 

Daar de borstnummers gepersonaliseerd (voorzien van nummer en voornaam) zijn moeten de inschrijvingen worden ingediend via de website van www.LMML.be of www.chronorace.be en dit ten laatste op zaterdag 6 september 2019. Alsook de betaling moet gebeurd zijn ten laatste op  zaterdag 6 september 2019 op rekening nummer BE35 7350 4064 7937 (KRED BEBB) op naam van FV LAAT MIE MOAR LOPEN.

De daginschrijvingen vinden plaats tussen 16:30 en 18:30 uur in de locatie door de organisatoren aangeduid op de website www.LMML.be.

 

 

De inschrijvingsprijs bedraagt: 

- <=16 jaar op de wedstrijddag :  € 7,00

- >16 jaar op de inschrijvingsdag : € 9,00

Daginschrijving is € 12,00

De borstnummers worden door de computer gekozen en willekeurig afgegeven aan de deelnemers, en dit op de kosten van de inrichter. Er worden geen dubbele nummers toegekend.

Voor de 5 km (blauw), de 10 km (rood) en de G-Loop (groen) zijn er duidelijk verschillende reeksen borstnummers

Na inschrijving via de website kan de status al of niet betaald , en het toegekende borstnummer geconsulteerd worden op de website. Het wedstrijdreglement is eveneens beschikbaar op de website. Door zijn inschrijving en betaling erkent de deelnemer kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement.

 

2.3. De deelname aan de loopwedstrijd geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan de loopwedstrijd te laten deelnemen.

 

2.4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de inrichter over te dragen aan een derde.

 

2.5. Indien de deelnemer verhinderd is om aan het evenement deel te nemen, vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld of andere betalingen plaats tenzij bij het voorleggen van een medisch attest.

 

2.6. De inrichter behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen en kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de loopwedstrijd geen doorgang te laten vinden. De deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan een loopwedstrijd op een eventueel door de inrichter vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar of aan een in één van de volgende twee jaren te houden loopwedstrijden. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum of in één van de volgende twee jaren.

 

2.7. Een besluit van de inrichter om de loopwedstrijd geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

 

2.8. In alle gevallen waarin het reglement niets voorziet, beslist de inrichter.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1. De deelname geschiedt op eigen risico. De inrichter is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn/haar deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de inrichter toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadebedingingen zoals zware letsels, overlijden etc.

 

3.2. Indien ondanks de bepalingen in art 3.1 de inrichter aansprakelijk gesteld word voor schade aan de deelnemer, blijft de verplichting van de inrichter tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de inrichter ter zake van die schade uitkeert.

 

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de wedstrijd.

3.4. Alhoewel de deelnemer geen sportmedisch attest moet voorleggen, dient de deelnemer zich bewust te zijn dat de deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en hij/zij dus de vereiste conditie bezit om deel te nemen aan de loopwedstrijd.

 

3.5. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt en toe te rekenen aan of door nalatigheid van de deelnemer.  Deze schadeaansprakelijkheid is zowel ten aanzien van de inrichter, als ten aanzien van de derden, voor schadegevallen in het kader van de loopwedstrijd.

 

Artikel 4. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de inrichter voor openbaarmaking van tijdens of in het kader van de loopwedstrijd gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit geldt voor iedere beelddrager en communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de inrichter, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen. Foto’s of beeldmateriaal dat op de website www.LMML.be geplaatst werd kan zonder kosten gedownload worden.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de inrichter opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer, en het gebruik van deze gegevens in het kader van voorbije of toekomstige evenementen georganiseerd  door LMML.

Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de inrichter of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de inrichter dat verzenden stopzet. Door zijn inschrijving verleent de deelnemer aan de inrichter tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, o.a. door publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6: Praktische afspraken

Het wedstrijdreglement is van toepassing op de loopwedstrijden.

Alle deelnemers volgen het door de inrichter uitgezette parcours.

De feitelijke toewijzing van een startvak geschiedt door de inrichter.

De door de inrichter toegekende startnummers (met chip) worden - goed leesbaar - op en enkel op de borstzijde bevestigd met behulp van veiligheidsspelden. Niet juist bevestigde, slecht leesbare of ‘vreemde’ startnummers geven aanleiding tot diskwalificatie, en/of het niet opnemen van het behaalde resultaat in de uitslagen.

Andere redenen tot diskwalificatie zijn : het negeren van het wedstrijdreglement, onsportief en/of onbehoorlijk gedrag ten aanzien van de inrichter, andere sporters en derden, het niet opvolgen van instructies van inrichters en ordediensten.

 

 

Op de dag van de wedstrijd zijn op het uitgestippelde parcours  alle gebruikelijke verkeerregels en verkeerstekens van toepassing, tenzij anders uitdrukkelijk aangeduid.

Het is op het parcours niet toegestaan om zich te laten begeleiden door een fietser.

Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

Bewaarplaats sporttassen.

Er is een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien.

De inrichter is niet aansprakelijk voor het verlies van kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers, evenzo voor achtergelaten persoonlijke zaken van de deelnemers. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen afval achterlaat en geen schade aanbrengt aan natuur en eigendom van derden. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 7. Tijdsregistratie

De rangorde en tijdsregistratie gebeurt aan de aankomst, op basis van het officiële borstnummer met chip. Van lopers waarvan het borstnummer niet correct is aangebracht wordt geen tijd geregistreerd.

Op basis van correcte borstnummers en tijdregistratie wordt de uitslag en de finishtijd opgemaakt.

Deze gegevens worden bekendgemaakt door de inrichter en deze uitslagen zijn bindend, en worden enkel door de inrichter gewijzigd na geconstateerde onjuistheden.

De registratie van de aankomsten wordt beëindigd 1:30 uur na de start.

Algemeen klassement en 1ste plaatsen worden opgemaakt voor de verschillende categorieën  vermeld in art.1.

 

Artikel 8. Prijzen & huldiging

Elke deelnemer die tijdig de finish haalt (1:30 uur na de start), ontvangt een geschenk of een aandenken. Er is ook een prijzenpot voorzien, voor de beste prestaties jeugd en volwassenen, m/v, over de verschillende afstanden. De inrichter behoudt zich het recht om de aard en belang van de prijzen aan te passen. Prijzen welke bij de officiële uitreiking niet opgehaald worden, worden niet nagezonden. Een toegekende prijs moet onverwijld aan de inrichter worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 

Slotbepaling

De inrichter/organisator behoudt zich het recht om het wedstrijdreglement, praktische afspraken en het wedstrijdgegeven aan te passen indien noodzakelijk of indien specifieke (wedstrijd) omstandigheden dit zouden vereisen.